ODDĚLENÍ VŠEOBECNÉ TEORIE

Mgr. Helena Stiborová

ODDĚLENÍ VŠEOBECNÉ TEORIE

 

Oddělení všeobecné teorie zajišťuje studentům Mezinárodní pražské konzervatoře kvalitní vzdělání na poli povinných středoškolských předmětů, jako je např. český jazyk, cizí jazyk, dějepis, občanská nauka, informatika apod., z nichž některé jsou součástí závěrečné maturitní zkoušky. Maturitní ročníky se proto intenzivně připravují ke zkouškám, které potom z velké části úspěšně skládají. 

Oddělení odborné teorie, sestávající se z kvalifikovaných pedagogů, vyučuje odbornou teorii v rámci šestiletého studia všechny studenty denního studia. Ačkoliv výuka probíhá formou hromadných přednášek a cvičení, uplatňujeme rovněž individuální přístup ke každému studentovi. Výkladová část výuky je pravidelně doplňována exkurzemi a výstavami. Pedagogové připravují studenty k maturitním a absolventským zkouškám, a v rámci přijímacích zkoušek se podílí na přípravných kurzech hudební teorie, nezbytné pro úspěšné vykonání talentových zkoušek. 
Na Mezinárodní konzervatoři Praha nevnímáme hudební teorii jako suché poučky a protivná pravidla. Společně nacházíme souvislosti a zákonitosti hudební řeči i prostředí, ve které se touto řečí hovoří. Snažíme se ukázat, že i na šedivé teorii mohou kvést zelené lístky poznání… 

Mgr. Helena Stiborová

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ

Odborná kvalifikace: 
Univerzita Karlova Praha - Pedagogická fakulta, obor Český jazyk a tělesná výchova 
1982 - 1987 gymnazium Přípotoční - pedagog ČJ a TV 
1987 - 1993 gymnazium Voděradská pedagog ČJ a TV 
1993 - 2004 podnikatelská činnost 
2004 - dosud SŠ Managementu obchodu a služeb - pedagog ČJ a TV
2010 - dosud Mezinárodní konzervatoř Praha 

 

Mgr. Anna Kolářová

VZDĚLÁNÍ 
1972 - 1976 Střední pedagogická škola 
1976 - 1980 Pedagogická fakulta, obor ČJ-VV, učitelství 6.-9.roč. 
1980 - 1984 Pedag.fakulta rekvalifikační studium, obor ČJ-VV, učitelství 6.-12.roč. 
PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 
2010 - dosud Střední průmyslová škola dopravní, Praha 2, učitelka 
2010 - dosud TV Prima, moderátorka
2007 - 2010 SOŠ Trhové Sviny, učitelka 
2006 - 2007 SŠ obchodu a služeb České Budějovice, učitelka 
1996 - 1998 VOŠ stavební, České Budějovice, učitelka 
1991 - 2005 OSVČ, ateliér oděvnictví 
1987 - 1991 Státní vědecká knihovna České Budějovice, pracovník regionálního oddělění 
1983 - 1985 ZŠ kpt. Jaroše, učitelka 
1980 - 1983 SPgŠ Prachatice, učitelka 

MgA. Martin Kux

Mgr. Milena Chramostová

Odborná kvalifikace: 
* Jihočeská univerzita České Budějovice, Pedagogická fakulta, obor: český a německý jazyk
* Semestrální studium germanistiky v německém Brandenburgu
* Vzdělávací semináře Goethe – Institutu pro germanisty a učitele němčiny 
Pracovní zkušenosti: 
2016 – dosud Mezinárodní konzervatoř Praha, učitelka německého jazyka 
2016 – dosud Jazykové studio Bonmot, Praha, individuální výuka, jazyková příprava na pracovní a studijní pobyty v zahraničí, příprava na mezinárodní zkoušky a státní maturitu 
2016 – dosud ZŠ Angel, Praha, učitelka německého a českého jazyka ve škole s rozšířenou výukou jazyků a bilingvním programem 
2011 – 2016 Individuální výuka německého jazyka 
2010 – 2011 Mezinárodní škola Philip-House, s. r. o., Praha, učitelka českého jazyka v dvojjazyčném vzdělávacím programu 
2000 – 2008 Arcibiskupské gymnázium Praha, učitelka německého jazyka 
1996 – 2000 Jazyková škola Akcent, Praha, učitelka německého jazyka 
1991 – 1996 Státní jazyková škola České Budějovice, Zkušební centrum 
Goethe - Institutu, učitelka německého jazyka a examinátorka zkoušky ZDaF (Zertifikat Deutsch als Fremdsprache)

Martin je absolventem několika hlavních oborů Akademie múzických umění v Praze. Svou multioborovou aprobací patří k vyhledávaným hudebníkům, kteří mohou spolupracovat na zajímavých projektech různého zaměření. V hudební pedagogice se věnuje výuce malých dětí i pokročilejších studentů. Je vyhledávaným pedagogem, zejména díky svému všestrannému přístupu a schopnosti kombinovat různé metodiky a přístupy. Má za sebou více než osmiletou pedagogickou praxí.

Mgr. Alena Tichá

Zpěv vystudovala na konzervatoři v Pardubicích /abs. u prof. Jarmily Chaloupkové/ a dále na AMU v Praze u prof. Naděždy Kniplové.

Studium zpěvu ukončila rolí Sandriny v Mozartově opeře Zahradnice z lásky a absolventským koncertem.

Během svého koncertního působení zpívala s mnoha soubory a interprety, s Virtuosi di Praga, Collegiem Musica Sacra, Atlantis Collegiem, Vivaldi kvintetem, Musicou per Tibia a dalšími....., s varhaníky Vladimírem Roubalem, Zuzanou Němečkovou, Radkou Zdvihalovou aj….

Na počátku své hudební působnosti se věnovala zejména hudbě barokní, jako sólistka barokní hudby vystupovala zejména v Německu, Lucembursku a Francii.

Koncertně zpívala po mnoho let tvorbu operní, slavné operní árie a duety, kde zpívala např. obě Královny noci, Gildu aj......., věnovala se operetě a muzikálu. Od r. 2002 do r. 2014 - zpěvačka metalové formace Dysgrypnia, kde se podílela i autorsky některými texty i hudbou. K autorské tvorbě ji též zajímá literatura, umělecký přednes a melodrama.

V současné době stále působí jako koncertní pěvkyně a zpěvačka, zároveň se věnuje novým adeptům zpěvu a hudby jako pedagog.

 

Jan Raichl, B.A.

Jan Raichl, B.A. (London) - Anglický jazyk 
Vzdělání: 
1981-86 Karlova univerzita - MFF UK (teoretická matematika) a FF UK (anglistika) 
1988-91 London University - B.A. in Sociology 

Profesní dráha: 1990 založil Anglo-American University in Prague, od roku 1994 pořádá jazykové kurzy pro úřady státní správy a velké podniky. Kromě toho angličtinu vyučuje na středních školách.

MgA. Martha Olšrová

Vystudovala muzikálové herectví na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Své vzdělání dále rozšířila na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor Teorie a dějiny dramatických umění a na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze, v oborech Hlasová výchova a Taneční pedagogika. Dvanáct let je členkou Prozatimně osvobozeného divadla Fr. Ringo Čecha. Hrála v divadlech v Brně, Příbrami, Olomouci, Boloni a Praze. Je uměleckou vedoucí souboru Přímá Oklika, který se specializuje na rodinné muzikály, Kabaret, Commedii dell'arte, film a to vše převážně na autorské bázi. Na svém kontě má i několik televizních rolí, mj. Sanitka II, Český Robinson, 3+1 s Miroslavem Donutilem, Strážce duší, Vratné láhve, Román pro ženy, Chyťte doktora, Četnické humoresky, Roaming ad. V současné době se mj. věnuje autorské tvorbě a filmové režii.
 

Mgr. Ľubica Mesarošová

 Mgr. Ľubica Mesarošová je absolventkou oboru psychologie na UPJŠ v Košicích. Ve spolupráci s Veřejnou knižnicí Jána Bocatia přednášela pro odbornou i laickou veřejnost o psychologii zdraví, genderové problematice ve výchově, o mezigeneračním porozumění, zvládání stresu a na další témata týkající se psychologie v běžném životě. Absolvovala výcvik psycho-sociálních způsobilostí, kurzy a semináře zaměřené na diagnostické a terapeuticke techniky, praxi ve speciální pedagogicko-psychologické poradně pro děti a mládež a dva roky působila jako osobní asistentka pro klientku s Aspergerovým syndromem. Od r. 2016 pomáhala s přípravou maturantů v oblasti psychologie, sociologie a psychologie. Vede vlastní semináře o psychohygieně, zejména pro pedagogické pracovníky. Pracuje převážně s adolescentní, neklinickou populací v oblasti školství jako výchovná poradkyně a věnuje se i poradenství online. Zajímá se o terapeutické postupy několika směrů, zejména rogeriánské tradice.

MgA. Linda Sítková, Ph.D.

je česká varhanice, patřící ke špičce současných českých varhanních interpretů. Věnuje se koncertní činnosti v Čechách i v zahraničí, výuce a hudebním doprovodům liturgie. Je varhanicí ve farnostech u sv. Jana na Skalce na Novém Městě Pražském a u Nejsvětějšího Salvátora v Praze 1.

narozena ve Valašském Meziříčí

vzdělání:

  • 6ti leté Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm (1993 - 1999) + ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm, klavír, varhany - Libuše Průšová, Libuše Pavelčáková

  • Pražská konzervatoř (1999 - 2003), obor varhany ve třídě prof. Jana Hory

  • AMU Praha (2003 - 2008), obor varhany ve třídě prof. Jana Hory, improvizace doc. Jaroslav Tůma, klavír prof. Alena Vlasáková, magisterská práce: Varhany v díle Jana Bernátka

  • Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart (2004), stáž Erasmus

  • Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart (2005 - 2009), KA-Künstlerische Ausbildung ve třídě prof. Jona Laukvika

  • AMU Praha (2009 - 2013) doktorské studium, obor Interpretace a teorie interpretace, prof. J. Hora, disertační práce Varhany v instrumentálních komorních obsazeních v české tvorbě po roce 1945

  • Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (2010 - 2012), Solistenklasse, prof. J. Laukvik

 

Mgr. Jana Militká

Vystudovala Vychovatelství a Učitelství pedagogiky pro SŠ a VOŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vzdělání si dále rozšiřuje v rámci řady workshopů, seminářů a kurzů (mimo jiné kurzy dramatické a výtvarné výchovy pořádané NIPOS-ARTAMA, kurz pro vedoucí a koordinátory programů DofE, kurz lektorských dovedností, Letní divadelní škola pro pedagogy v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě a další). Pedagogické zkušenosti sbírala v rámci působení v CVČ, SHM a ZŠ. V současné době působí také jako knihovnice Pražské konzervatoře.

Jiří Trtík, DiS.

Jiří Trtík (pronounced Yearshee Turteek) is a Czech composer, conductor, and educator.

Jiří has received a number of commissions and performances from world-class performers and ensembles, such as members of the Metropolitan Opera’s Lindemann Young Artist Development Program, Columbus Symphony Orchestra, Grammy Award-winning Cleveland Chamber Symphony, Kühn Mixed Choir, the principal cellist of The Cleveland Orchestra Mark Kosower, and the associate principal bassoonist of The Cleveland Orchestra Barrick Stees. His works have been performed in the Czech Republic, Slovakia, Germany, Latvia, United States, and Japan.

In 2020, Jiří has composed music for the movie Wolves on Borders (Martin Páv), which was premiered at the documentary movie festival Vision du Reel in Switzerland. Other movies that Jiří has scored are The Hunch (Nina Mikesková), Zelená Vdova (Luboš Kučera), Jdi dál (Martin Páv). He has participated in a several international masterclasses (Vocal Espoo 2014 in Finland, International Composition Masterclass in Latvia in 2014).

As a conductor, he has conducted performances of Mozart’s Requiem, B. Martinů’s Opening of the Wells, as well as he premiered choral works by several young Czech composers.

Jiří studied philosophy at the Charles University. He writes a blog about music and organizes benefit concerts.

Jiří Trtík is a recipient of 2nd prize (1st was not given) and Special Prize for The Best Czech Composition at the International Composition Competition Generace 2019 at the Janáček International Music Festival in Ostrava. He also received first-prize at the Cleveland Composers Guild Fifth Annual Collegiate Composition Competition 2018, and won the WCSMS 2018 Promising Young Composers Competition. In 2018, Jiří Trtík was honored to receive the 2018 Donald Erb Prize in Composition.

Jiří has earned his Master of Music at the Cleveland Institute of Music. He has also studied composition and conducting at the Prague Conservatory.

 
  • Black Facebook Icon