ODDĚLENÍ VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ TEORIE

Mgr. Helena Stiborová

ODDĚLENÍ VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ TEORIE

 

Oddělení všeobecné teorie zajišťuje studentům Mezinárodní pražské konzervatoře kvalitní vzdělání na poli povinných středoškolských předmětů, jako je např. český jazyk, cizí jazyk, dějepis, občanská nauka, informatika apod., z nichž některé jsou součástí závěrečné maturitní zkoušky. Maturitní ročníky se proto intenzivně připravují ke zkouškám, které potom z velké části úspěšně skládají. 

Oddělení odborné teorie, sestávající se z kvalifikovaných pedagogů, vyučuje odbornou teorii v rámci šestiletého studia všechny studenty denního studia. Ačkoliv výuka probíhá formou hromadných přednášek a cvičení, uplatňujeme rovněž individuální přístup ke každému studentovi. Výkladová část výuky je pravidelně doplňována exkurzemi a výstavami. Pedagogové připravují studenty k maturitním a absolventským zkouškám, a v rámci přijímacích zkoušek se podílí na přípravných kurzech hudební teorie, nezbytné pro úspěšné vykonání talentových zkoušek. 
Na Mezinárodní konzervatoři Praha nevnímáme hudební teorii jako suché poučky a protivná pravidla. Společně nacházíme souvislosti a zákonitosti hudební řeči i prostředí, ve které se touto řečí hovoří. Snažíme se ukázat, že i na šedivé teorii mohou kvést zelené lístky poznání… 

Mgr. Helena Stiborová

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ

Odborná kvalifikace: 
Univerzita Karlova Praha - Pedagogická fakulta, obor Český jazyk a tělesná výchova 
1982 - 1987 gymnazium Přípotoční - pedagog ČJ a TV 
1987 - 1993 gymnazium Voděradská pedagog ČJ a TV 
1993 - 2004 podnikatelská činnost 
2004 - dosud SŠ Managementu obchodu a služeb - pedagog ČJ a TV
2010 - dosud Mezinárodní konzervatoř Praha 

 

Andrej Beneš

Adrej Beneš (*1981) studoval soukromě u legendárního italského barytonisty Giuseppe Taddeiho v Římě. Hostoval v Národním divadle Moravskoslezském, kde ztvárnil role Guglielma z opery Cosí fan tutte od W. A. Mozarta v českém překladu Jaromíra Nohavicy a Prince z opery Il Cavaliere errante neapolského skladatele T. Traetta. Hostoval v Národním divadle v Praze v roli Masetta v Mozartově Don Giovanni a Setníka v P. I. Čajkovského Evženu Oněginovi. Zpíval v janáčkově opeře v Brně roli Marulla v Rigolettovi(G.Verdi).

Mgr. Anna Kolářová

VZDĚLÁNÍ 
1972 - 1976 Střední pedagogická škola 
1976 - 1980 Pedagogická fakulta, obor ČJ-VV, učitelství 6.-9.roč. 
1980 - 1984 Pedag.fakulta rekvalifikační studium, obor ČJ-VV, učitelství 6.-12.roč. 
PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 
2010 - dosud Střední průmyslová škola dopravní, Praha 2, učitelka 
2010 - dosud TV Prima, moderátorka
2007 - 2010 SOŠ Trhové Sviny, učitelka 
2006 - 2007 SŠ obchodu a služeb České Budějovice, učitelka 
1996 - 1998 VOŠ stavební, České Budějovice, učitelka 
1991 - 2005 OSVČ, ateliér oděvnictví 
1987 - 1991 Státní vědecká knihovna České Budějovice, pracovník regionálního oddělění 
1983 - 1985 ZŠ kpt. Jaroše, učitelka 
1980 - 1983 SPgŠ Prachatice, učitelka 

Mgr. Milena Chramostová

Odborná kvalifikace: 
* Jihočeská univerzita České Budějovice, Pedagogická fakulta, obor: český a německý jazyk
* Semestrální studium germanistiky v německém Brandenburgu
* Vzdělávací semináře Goethe – Institutu pro germanisty a učitele němčiny 
Pracovní zkušenosti: 
2016 – dosud Mezinárodní konzervatoř Praha, učitelka německého jazyka 
2016 – dosud Jazykové studio Bonmot, Praha, individuální výuka, jazyková příprava na pracovní a studijní pobyty v zahraničí, příprava na mezinárodní zkoušky a státní maturitu 
2016 – dosud ZŠ Angel, Praha, učitelka německého a českého jazyka ve škole s rozšířenou výukou jazyků a bilingvním programem 
2011 – 2016 Individuální výuka německého jazyka 
2010 – 2011 Mezinárodní škola Philip-House, s. r. o., Praha, učitelka českého jazyka v dvojjazyčném vzdělávacím programu 
2000 – 2008 Arcibiskupské gymnázium Praha, učitelka německého jazyka 
1996 – 2000 Jazyková škola Akcent, Praha, učitelka německého jazyka 
1991 – 1996 Státní jazyková škola České Budějovice, Zkušební centrum 
Goethe - Institutu, učitelka německého jazyka a examinátorka zkoušky ZDaF (Zertifikat Deutsch als Fremdsprache)

Mgr. Alena Tichá

MgA. Markéta Mazourová, Ph.D.

Zpěv vystudovala na konzervatoři v Pardubicích /abs. u prof. Jarmily Chaloupkové/ a dále na AMU v Praze u prof. Naděždy Kniplové.

Studium zpěvu ukončila rolí Sandriny v Mozartově opeře Zahradnice z lásky a absolventským koncertem.

Během svého koncertního působení zpívala s mnoha soubory a interprety, s Virtuosi di Praga, Collegiem Musica Sacra, Atlantis Collegiem, Vivaldi kvintetem, Musicou per Tibia a dalšími....., s varhaníky Vladimírem Roubalem, Zuzanou Němečkovou, Radkou Zdvihalovou aj….

Na počátku své hudební působnosti se věnovala zejména hudbě barokní, jako sólistka barokní hudby vystupovala zejména v Německu, Lucembursku a Francii.

Koncertně zpívala po mnoho let tvorbu operní, slavné operní árie a duety, kde zpívala např. obě Královny noci, Gildu aj......., věnovala se operetě a muzikálu. Od r. 2002 do r. 2014 - zpěvačka metalové formace Dysgrypnia, kde se podílela i autorsky některými texty i hudbou. K autorské tvorbě ji též zajímá literatura, umělecký přednes a melodrama.

V současné době stále působí jako koncertní pěvkyně a zpěvačka, zároveň se věnuje novým adeptům zpěvu a hudby jako pedagog.

 

Jan Raichl, B.A.

Jan Raichl, B.A. (London) - Anglický jazyk 
Vzdělání: 
1981-86 Karlova univerzita - MFF UK (teoretická matematika) a FF UK (anglistika) 
1988-91 London University - B.A. in Sociology 

Profesní dráha: 1990 založil Anglo-American University in Prague, od roku 1994 pořádá jazykové kurzy pro úřady státní správy a velké podniky. Kromě toho angličtinu vyučuje na středních školách.

Cesta Markéty Mazourové (bicí nástroje) na Hudební fakultu AMU v Praze vedla přes Akademické gymnázium a Konzervatoř v Praze. Na ní vystudovala několik oborů. Nejdříve to byl klavír u profesora Michala Rezka, potom skladba populární hudby u profesorů Angelo Michajlova a Petra Maláska a nakonec bicí nástroje u profesorů Václava Mazáčka a Milana Adamce. V roce 2006 dokončila pražskou HAMU, kde jejími učiteli byli Doc. Vladimír Vlasák a MgA. Tomáš Ondrůšek.

Markéta Mazourová vystupuje jako sólistka na bicí nástroje. Zúčastnila se několika soutěží na bicí nástroje, z nichž si odnesla ceny (vítězství v soutěži YMFE v roce 2001, v témže roce 2. místo v Soutěži konzervatoří České a Slovenské republiky). Vedle sólistické činnosti spolupracuje s řadou orchestrů a souborů, hostovala např. v Komorní filharmonii Pardubice, Agonu, Symfonickém orchestru hl. m. Prahy FOK, Komorním orchestru Berg, Komorním orchestru Dvořákova kraje a Pražské komorní filharmonii, hrála se Saxofonovým kvartetem Bohemia aj.

Zůstala věrná i skladatelské činnosti. Za její největší úspěch lze považovat 1. místo v mezinárodní soutěži Song Expo Benelux International Song and Culture Festival 2000. Stejné ocenění získala i v roce 2002 a 2004. Dalším výrazným úspěchem bylo 3. místo na XI. mezinárodním POPFESTu 2002 v Bulharsku. Její písně se hrály na řadě mezinárodních hudebních festivalů, např. v Egyptě, Rumunsku a na Maltě. Z domácích skladatelských úspěchů lze uvést 2. a 3. místo v soutěži Evropská databanka Zlíntalent 2001, 1. místo v téže soutěži v roce 2003, dále pak 3. místo ve skladatelské soutěži Dětská nota 2000 a Cena diváka v roce 2001, Zlíntalent 2004 – Cena diváků, Dětská nota 2004 – 2. místo a Dětská nota 2005 – 1., 2. místo a Cena diváků. Napsala asi sto písní, včetně textů. Některé vyšly na nosičích hudebních nakladatelství BM Music, Popron a Universal. Kromě písní píše i instrumentální skladby, především pro bicí nástroje, komorní hudbu a melodramy. Je také autorkou scénické hudby: M. Kundera – Jakub a jeho pán, M.Gilbert – Hilda  a pohádka Čarodějný bál.

Ing. Jan Janda, Ph.D.

Ing. Jan Janda, Ph.D. vystudoval obrazovou a zvukovou techniku na SPŠ sdělovací techniky. Na elektrotechnické fakultě ČVUT vystudoval obory kybernetika a měření a později také ve spolupráci s lékařskou fakultou UK obor biomedicínské inženýrství (summa cum laude). Na katedře teorie obvodů se zabýval výzkumem akusticko-fonetických parametrů patologických promluv a porovnáváním chronologického a logopedického věku u dětí. Pedagogickou praxi získal výukou předmětů Teorie obvodů, Číslicové zpracování signálů a Biologické signály. Výsledky své vědecké práce publikoval v řadě mezinárodních časopisů (Lecture Notes in Artificial Intelligence, Acta Polytechnica, Technical Computing) a prezentoval na konferencích. Na elektrotechnické fakultě ČVUT získal roku 2012 doktorát v oboru Teoretická elektrotechnika.

MgA. Martha Olšrová

Vystudovala muzikálové herectví na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Své vzdělání dále rozšířila na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor Teorie a dějiny dramatických umění a na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze, v oborech Hlasová výchova a Taneční pedagogika. Dvanáct let je členkou Prozatimně osvobozeného divadla Fr. Ringo Čecha. Hrála v divadlech v Brně, Příbrami, Olomouci, Boloni a Praze. Je uměleckou vedoucí souboru Přímá Oklika, který se specializuje na rodinné muzikály, Kabaret, Commedii dell'arte, film a to vše převážně na autorské bázi. Na svém kontě má i několik televizních rolí, mj. Sanitka II, Český Robinson, 3+1 s Miroslavem Donutilem, Strážce duší, Vratné láhve, Román pro ženy, Chyťte doktora, Četnické humoresky, Roaming ad. V současné době se mj. věnuje autorské tvorbě a filmové režii.
 

Mgr. Ľubica Mesarošová

 Mgr. Ľubica Mesarošová je absolventkou oboru psychologie na UPJŠ v Košicích. Ve spolupráci s Veřejnou knižnicí Jána Bocatia přednášela pro odbornou i laickou veřejnost o psychologii zdraví, genderové problematice ve výchově, o mezigeneračním porozumění, zvládání stresu a na další témata týkající se psychologie v běžném životě. Absolvovala výcvik psycho-sociálních způsobilostí, kurzy a semináře zaměřené na diagnostické a terapeuticke techniky, praxi ve speciální pedagogicko-psychologické poradně pro děti a mládež a dva roky působila jako osobní asistentka pro klientku s Aspergerovým syndromem. Od r. 2016 pomáhala s přípravou maturantů v oblasti psychologie, sociologie a psychologie. Vede vlastní semináře o psychohygieně, zejména pro pedagogické pracovníky. Pracuje převážně s adolescentní, neklinickou populací v oblasti školství jako výchovná poradkyně a věnuje se i poradenství online. Zajímá se o terapeutické postupy několika směrů, zejména rogeriánské tradice.

 

MgA. Jan Fila

Mgr. Pavel Petráněk

Jan Fila se narodil roku 1982 v Praze. Hudbě se začal věnovat již v dětství. Ještě během studia Arcibiskupského gymnázia se stal posledním žákem Doc. Jiřího Válka, který jej zasvětil do základů kompozice a hudebně-vědeckých disciplín. Po maturitě na gymnáziu v roce 2002 byl přijat na Pražskou konzervatoř, kde se o šest let později stal prvním absolventem prof. Jiřího Gemrota. Souběžně se též několik let věnoval studiu hudební vědy na filozofické fakultě Karlovy univerzity. Jako absolventskou práci na Pražské konzervatoři vytvořil rozsáhlou kantátu pro sóla, smíšený sbor, varhany a symfonický orchestr Stabat Mater (2007). V roce 2009 byl vyzván Constantinem Kinským, aby složil hudbu ke slavnostní mši celosvětového srazu rodiny Kinských ve Žďáru nad Sázavou (2010). Tak vznikla kantáta pro smíšený sbor, varhany a orchestr Veni Creator Spiritus (2009-10). Od roku 2011 studuje na pražské HAMU u prof. Václava Riedlbaucha. Opera-oratorium Stalo se Slovo (2012-14) na námět středověkých pašijových her se stala jeho bakalářskou kompozicí. Byla uvedena v květnu 2014 v Praze, o rok později třikrát v Polsku. Jako magisterská kompozice vznikla koncertantní skladba pro varhany, žestě, smyčce a bicí Improperia (2011, 2014-15). s

Vedle skladby se Jan Fila po celý svůj dosavadní život věnuje sborovému zpěvu. Od raného dětství působil v Kühnově dětském sboru (1989-97), poté zpíval také v několika dalších ansámblech. V roce 2004 se stal členem Pražských pěvců, se kterými poté interpretoval i nejedno své sborové dílo. V poslední době též jako zpěvák spolupracuje mj. s Českým filharmonickým sborem Brno a dalšími profesionálními tělesy v ČR. Za zmínku stojí i další Filovy činnosti. Společně s Lukášem Sommerem stál u zrodu internetového hudebně-literárního časopisu A tempo revue, pro který napsal řadu kritik a recenzí. V kostele Svatého Václava v Praze 6 Dejvicích již od roku 1996 působí jako varhaník.

 Narozen 1977. V letech 1996–2001 studoval hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2000–2002 působil jako dramaturg Státní opery Praha, 2002–2007 jako vedoucí dramaturg Opery Národního divadla v Praze, 2007–2008 v Knihovně Václava Havla, paralelně v letech 2007–2011 v dokumentačním centru Státní opery Praha, 2008–2011 jako dramaturg České filharmonie, 2011 dramaturg Státní opery Praha, 2012–2013 šéfdramaturg – vedoucí kreativního oddělení Opery Národního divadla, 2013–2014 dramaturg opery Národního divadla Brno. Od roku 2013 je dramaturgem spolku opera povera a redaktorem v Symfonickém orchestru hl. m. Prahy FOK. V letech 1999–2013 spolupracoval jako redaktor s Mezinárodním operním festivalem Smetanova Litomyšl, v letech 2010–2011 s Mezinárodním hudebním festivalem Dvořákova Praha a v letech 2011–2013 s Českou filharmonií. Ve Státní opeře Praha inicioval vydání a působil jako editor publikací Richard Wagner: Opera a drama; Richard Wagner: Prsten Nibelungův; Dorota Gremlicová: Taneční umění na scénách Nového německého divadla v Praze (1888–1938), byl redaktorem knih Tomáše Vrbky Státní opera Praha – Historie divadla v obrazech a datech. Opera 1888–2002 a Státní opera Praha – Historie divadla v obrazech a datech. Opereta & balet 1888–2008. Jako editor řídil Knihovnu opery Národního divadla (vydáno 10 svazků), kde vyšla jeho publikace Operní tvorba Rudolfa Karla, jako spoluautor se podílel na publikacích Richard Wagner a česká kultura; Daniel Dvořák & Jiří Nekvasil a jejich divadlo; Ladislav Štros – Má cesta operou. V edici Knihovny opery ND dále vydal sborník Hudební divadlo jako výzva. Interdisciplinární studie (ed. Helena Spurná), inicioval české vydání Wagnerových textů týkajících se jeho tetralogie: Richard Wagner a Prsten Nibelungův. Jako pravidelný spolupracovník Institutu umění – Divadelního ústavu je autorem hesel a redaktorem České divadelní encyklopedie – Hudební divadlo 19. století, autorem hesel o hudbě pro Velkou všeobecnou encyklopedii Diderot. Spolupracoval na knize J. Ludvové Až k hořkému konci. Pražské německé divadlo 1845–1945 a na knize A. Jakubcové Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Podílel se na publikování repertoáru Stavovského divadla 1815–1826, v současné době spolupracuje v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na identifikaci historického repertoáru Stavovského divadla. Pravidelně spolupracoval s Českým rozhlasem – v rámci cyklu Slovo o hudbě připravil devítidílný seriál o českých neznámých skladatelích 19. století Co Čech, to muzikant, seriál o neoperních dílech operních skladatelů, pořady v cyklu Euphonia – Česká hudba světu. Publikoval v katalozích Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, v hudebních časopisech (Hudební rozhledy, Harmonie, Hudobný život, ad.) a v Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 Sestavil Soupis operního repertoáru v Čechách 1623–2003 a Přehled skladatelů, oper, libretistů a literárních předloh v české opeře 1687–2006 (rukopisy v Knihovně Divadelního ústavu v Praze). Absolvoval stáž v rámci projektu Leonardo da Vinci v oddělení dramaturgie v Théâtre Royal de la Monnaie v Bruselu.

Barbora Leierová, DiS.

Poprvé jsem na jevišti profesionálního divadla stála v roce 1993, na scéně Těšínského divadla, kde jsem hrála do roku 1996. Během studia na hudebně-dramatickém oddělení Janáčkovy konzervatoře v Ostravě jsem hostovala v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě, jak v činohře, tak i v operetě, protože mě to vždycky táhlo ke zpívání a moc se mi líbilo propojení herectví, zpěvu a tance. Mé první angažmá jsem získala ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, které kromě činohry uvádělo i skvělé muzikály. Po příchodu do Prahy jsem začala spolupracovat jako sólistka, s úžasným muzikálovým režisérem Jozefem Bednárikem, a od té doby se, ač herečka, věnuji převážně muzikálu. Měla jsem štěstí na krásnou hereckou a pěveckou práci v divadle Hybernia, v divadle Minor, Městském divadle v Mostě a v Hudebním divadle Karlín, kde hraji dodnes Nymfu v mém milovaném muzikále Dracula.

Věnuji se také koncertní činnosti a vystupuji s repertoárem českých a světových muzikálových árií.

Po celou svou hereckou kariéru průběžně spolupracuji s ČT, TV Nova i TV Prima na seriálech a dokumentárních pořadech.

Od roku 2010 se soukromě věnuji pedagogické činnosti a od roku 2020 jsem pedagogem jevištní mluvy na Mezinárodní konzervatoři v Praze.

 

Adresa

Olšanská 55/5, Praha 3, 130 00, Žižkov

 
Email:

konzervator.praha@seznam.cz

 
Tel:

608 359 995

Studijní oddělení:  úřední hodiny

PO a PÁ  13 - 15h
ÚT, STŘ, ČT  9 - 13h
 
V době letních prázdnin

STŘ 9-12, 13-14:30h

Kontakty

Vedoucí studijního oddělení

Mob : 608 359 995, Tel : 272 096 419

 

Ludmila Vacková - Odborná referentka

Mob: 777 712 478

2019  INTERNATIONAL CONSERVATORY PRAGUE

Web design Michal Šaray

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon