ODDĚLENÍ ODBORNÉ TEORIE

Mgr. Jan Rezek, DiS.

ODDĚLENí ODBORNÉ TEORIE

 

Oddělení všeobecné teorie zajišťuje studentům Mezinárodní pražské konzervatoře kvalitní vzdělání na poli povinných středoškolských předmětů, jako je např. český jazyk, cizí jazyk, dějepis, občanská nauka, informatika apod., z nichž některé jsou součástí závěrečné maturitní zkoušky. Maturitní ročníky se proto intenzivně připravují ke zkouškám, které potom z velké části úspěšně skládají. 

Oddělení odborné teorie, sestávající se z kvalifikovaných pedagogů, vyučuje odbornou teorii v rámci šestiletého studia všechny studenty denního studia. Ačkoliv výuka probíhá formou hromadných přednášek a cvičení, uplatňujeme rovněž individuální přístup ke každému studentovi. Výkladová část výuky je pravidelně doplňována exkurzemi a výstavami. Pedagogové připravují studenty k maturitním a absolventským zkouškám, a v rámci přijímacích zkoušek se podílí na přípravných kurzech hudební teorie, nezbytné pro úspěšné vykonání talentových zkoušek. 
Na Mezinárodní konzervatoři Praha nevnímáme hudební teorii jako suché poučky a protivná pravidla. Společně nacházíme souvislosti a zákonitosti hudební řeči i prostředí, ve které se touto řečí hovoří. Snažíme se ukázat, že i na šedivé teorii mohou kvést zelené lístky poznání… 

Mgr. Jan Rezek, DiS.
vedoucí oddělení

Mgr. Monika Brabcová, Ph.D

 

pedagog na gymnáziích v Praze a v Karlových Varech, dirigent různých orchestrů, sbormistr Karlovarského pěveckého sboru a Svatojakubského sboru v Praze, absolutorium na Pražské konzervatoři (violoncello), na Konzervatoři Jana Ježka (dirigování) a na pedagogické fakultě UK (sbormistrovství a HV), pravidelná koncertní činnost,

Dramaturgyně, novinářka, textařka, doktorka teatrologie. Vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Teorie a dějiny divadla a interaktivních médií, včetně doktorského studijního programu (titul Ph.D.), kde také přednášela. V divadelní praxi začínala jako asistentka režie a šéfredaktorka divadelního časopisu, následně jako dramaturgyně (činohra, muzikál, opereta) v Městském divadle Brno a v Divadle J. K. Tyla v Plzni. Pro tuto scénu také přeložila anglickou operetu Gilberta&Sullivana Piráti z Penzance, která tu měla českou premiéru. Podílela se také na nových českých překladech muzikálu Zpívání v dešti a operety Rose Marie. V poslední době se věnuje žurnalistice, především rozhovorům s celebritami, spolupracuje s divadly, píše zpěvní texty a divadelní i filmové scénáře.
 

MgA. Markéta Mazourová, Ph.D.

 

Cesta Markéty Mazourové (bicí nástroje) na Hudební fakultu AMU v Praze vedla přes Akademické gymnázium a Konzervatoř v Praze. Na ní vystudovala několik oborů. Nejdříve to byl klavír u profesora Michala Rezka, potom skladba populární hudby u profesorů Angelo Michajlova a Petra Maláska a nakonec bicí nástroje u profesorů Václava Mazáčka a Milana Adamce. V roce 2006 dokončila pražskou HAMU, kde jejími učiteli byli Doc. Vladimír Vlasák a MgA. Tomáš Ondrůšek.

Markéta Mazourová vystupuje jako sólistka na bicí nástroje. Zúčastnila se několika soutěží na bicí nástroje, z nichž si odnesla ceny (vítězství v soutěži YMFE v roce 2001, v témže roce 2. místo v Soutěži konzervatoří České a Slovenské republiky). Vedle sólistické činnosti spolupracuje s řadou orchestrů a souborů, hostovala např. v Komorní filharmonii Pardubice, Agonu, Symfonickém orchestru hl. m. Prahy FOK, Komorním orchestru Berg, Komorním orchestru Dvořákova kraje a Pražské komorní filharmonii, hrála se Saxofonovým kvartetem Bohemia aj.

Zůstala věrná i skladatelské činnosti. Za její největší úspěch lze považovat 1. místo v mezinárodní soutěži Song Expo Benelux International Song and Culture Festival 2000. Stejné ocenění získala i v roce 2002 a 2004. Dalším výrazným úspěchem bylo 3. místo na XI. mezinárodním POPFESTu 2002 v Bulharsku. Její písně se hrály na řadě mezinárodních hudebních festivalů, např. v Egyptě, Rumunsku a na Maltě. Z domácích skladatelských úspěchů lze uvést 2. a 3. místo v soutěži Evropská databanka Zlíntalent 2001, 1. místo v téže soutěži v roce 2003, dále pak 3. místo ve skladatelské soutěži Dětská nota 2000 a Cena diváka v roce 2001, Zlíntalent 2004 – Cena diváků, Dětská nota 2004 – 2. místo a Dětská nota 2005 – 1., 2. místo a Cena diváků. Napsala asi sto písní, včetně textů. Některé vyšly na nosičích hudebních nakladatelství BM Music, Popron a Universal. Kromě písní píše i instrumentální skladby, především pro bicí nástroje, komorní hudbu a melodramy. Je také autorkou scénické hudby: M. Kundera – Jakub a jeho pán, M.Gilbert – Hilda  a pohádka Čarodějný bál.

MgA. Jan Fila

Mgr. Pavel Petráněk

Jan Fila se narodil roku 1982 v Praze. Hudbě se začal věnovat již v dětství. Ještě během studia Arcibiskupského gymnázia se stal posledním žákem Doc. Jiřího Válka, který jej zasvětil do základů kompozice a hudebně-vědeckých disciplín. Po maturitě na gymnáziu v roce 2002 byl přijat na Pražskou konzervatoř, kde se o šest let později stal prvním absolventem prof. Jiřího Gemrota. Souběžně se též několik let věnoval studiu hudební vědy na filozofické fakultě Karlovy univerzity. Jako absolventskou práci na Pražské konzervatoři vytvořil rozsáhlou kantátu pro sóla, smíšený sbor, varhany a symfonický orchestr Stabat Mater (2007). V roce 2009 byl vyzván Constantinem Kinským, aby složil hudbu ke slavnostní mši celosvětového srazu rodiny Kinských ve Žďáru nad Sázavou (2010). Tak vznikla kantáta pro smíšený sbor, varhany a orchestr Veni Creator Spiritus (2009-10). Od roku 2011 studuje na pražské HAMU u prof. Václava Riedlbaucha. Opera-oratorium Stalo se Slovo (2012-14) na námět středověkých pašijových her se stala jeho bakalářskou kompozicí. Byla uvedena v květnu 2014 v Praze, o rok později třikrát v Polsku. Jako magisterská kompozice vznikla koncertantní skladba pro varhany, žestě, smyčce a bicí Improperia (2011, 2014-15). s

Vedle skladby se Jan Fila po celý svůj dosavadní život věnuje sborovému zpěvu. Od raného dětství působil v Kühnově dětském sboru (1989-97), poté zpíval také v několika dalších ansámblech. V roce 2004 se stal členem Pražských pěvců, se kterými poté interpretoval i nejedno své sborové dílo. V poslední době též jako zpěvák spolupracuje mj. s Českým filharmonickým sborem Brno a dalšími profesionálními tělesy v ČR. Za zmínku stojí i další Filovy činnosti. Společně s Lukášem Sommerem stál u zrodu internetového hudebně-literárního časopisu A tempo revue, pro který napsal řadu kritik a recenzí. V kostele Svatého Václava v Praze 6 Dejvicích již od roku 1996 působí jako varhaník.

 Narozen 1977. V letech 1996–2001 studoval hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2000–2002 působil jako dramaturg Státní opery Praha, 2002–2007 jako vedoucí dramaturg Opery Národního divadla v Praze, 2007–2008 v Knihovně Václava Havla, paralelně v letech 2007–2011 v dokumentačním centru Státní opery Praha, 2008–2011 jako dramaturg České filharmonie, 2011 dramaturg Státní opery Praha, 2012–2013 šéfdramaturg – vedoucí kreativního oddělení Opery Národního divadla, 2013–2014 dramaturg opery Národního divadla Brno. Od roku 2013 je dramaturgem spolku opera povera a redaktorem v Symfonickém orchestru hl. m. Prahy FOK. V letech 1999–2013 spolupracoval jako redaktor s Mezinárodním operním festivalem Smetanova Litomyšl, v letech 2010–2011 s Mezinárodním hudebním festivalem Dvořákova Praha a v letech 2011–2013 s Českou filharmonií. Ve Státní opeře Praha inicioval vydání a působil jako editor publikací Richard Wagner: Opera a drama; Richard Wagner: Prsten Nibelungův; Dorota Gremlicová: Taneční umění na scénách Nového německého divadla v Praze (1888–1938), byl redaktorem knih Tomáše Vrbky Státní opera Praha – Historie divadla v obrazech a datech. Opera 1888–2002 a Státní opera Praha – Historie divadla v obrazech a datech. Opereta & balet 1888–2008. Jako editor řídil Knihovnu opery Národního divadla (vydáno 10 svazků), kde vyšla jeho publikace Operní tvorba Rudolfa Karla, jako spoluautor se podílel na publikacích Richard Wagner a česká kultura; Daniel Dvořák & Jiří Nekvasil a jejich divadlo; Ladislav Štros – Má cesta operou. V edici Knihovny opery ND dále vydal sborník Hudební divadlo jako výzva. Interdisciplinární studie (ed. Helena Spurná), inicioval české vydání Wagnerových textů týkajících se jeho tetralogie: Richard Wagner a Prsten Nibelungův. Jako pravidelný spolupracovník Institutu umění – Divadelního ústavu je autorem hesel a redaktorem České divadelní encyklopedie – Hudební divadlo 19. století, autorem hesel o hudbě pro Velkou všeobecnou encyklopedii Diderot. Spolupracoval na knize J. Ludvové Až k hořkému konci. Pražské německé divadlo 1845–1945 a na knize A. Jakubcové Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Podílel se na publikování repertoáru Stavovského divadla 1815–1826, v současné době spolupracuje v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na identifikaci historického repertoáru Stavovského divadla. Pravidelně spolupracoval s Českým rozhlasem – v rámci cyklu Slovo o hudbě připravil devítidílný seriál o českých neznámých skladatelích 19. století Co Čech, to muzikant, seriál o neoperních dílech operních skladatelů, pořady v cyklu Euphonia – Česká hudba světu. Publikoval v katalozích Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, v hudebních časopisech (Hudební rozhledy, Harmonie, Hudobný život, ad.) a v Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 Sestavil Soupis operního repertoáru v Čechách 1623–2003 a Přehled skladatelů, oper, libretistů a literárních předloh v české opeře 1687–2006 (rukopisy v Knihovně Divadelního ústavu v Praze). Absolvoval stáž v rámci projektu Leonardo da Vinci v oddělení dramaturgie v Théâtre Royal de la Monnaie v Bruselu.

 
 

MgA. Linda Sítková, Ph.D.

je česká varhanice, patřící ke špičce současných českých varhanních interpretů. Věnuje se koncertní činnosti v Čechách i v zahraničí, výuce a hudebním doprovodům liturgie. Je varhanicí ve farnostech u sv. Jana na Skalce na Novém Městě Pražském a u Nejsvětějšího Salvátora v Praze 1.

narozena ve Valašském Meziříčí

vzdělání:

  • 6ti leté Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm (1993 - 1999) + ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm, klavír, varhany - Libuše Průšová, Libuše Pavelčáková

  • Pražská konzervatoř (1999 - 2003), obor varhany ve třídě prof. Jana Hory

  • AMU Praha (2003 - 2008), obor varhany ve třídě prof. Jana Hory, improvizace doc. Jaroslav Tůma, klavír prof. Alena Vlasáková, magisterská práce: Varhany v díle Jana Bernátka

  • Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart (2004), stáž Erasmus

  • Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart (2005 - 2009), KA-Künstlerische Ausbildung ve třídě prof. Jona Laukvika

  • AMU Praha (2009 - 2013) doktorské studium, obor Interpretace a teorie interpretace, prof. J. Hora, disertační práce Varhany v instrumentálních komorních obsazeních v české tvorbě po roce 1945

  • Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (2010 - 2012), Solistenklasse, prof. J. Laukvik

Jiří Trtík, DiS.

Jiří Trtík (pronounced Yearshee Turteek) is a Czech composer, conductor, and educator.

Jiří has received a number of commissions and performances from world-class performers and ensembles, such as members of the Metropolitan Opera’s Lindemann Young Artist Development Program, Columbus Symphony Orchestra, Grammy Award-winning Cleveland Chamber Symphony, Kühn Mixed Choir, the principal cellist of The Cleveland Orchestra Mark Kosower, and the associate principal bassoonist of The Cleveland Orchestra Barrick Stees. His works have been performed in the Czech Republic, Slovakia, Germany, Latvia, United States, and Japan.

In 2020, Jiří has composed music for the movie Wolves on Borders (Martin Páv), which was premiered at the documentary movie festival Vision du Reel in Switzerland. Other movies that Jiří has scored are The Hunch (Nina Mikesková), Zelená Vdova (Luboš Kučera), Jdi dál (Martin Páv). He has participated in a several international masterclasses (Vocal Espoo 2014 in Finland, International Composition Masterclass in Latvia in 2014).

As a conductor, he has conducted performances of Mozart’s Requiem, B. Martinů’s Opening of the Wells, as well as he premiered choral works by several young Czech composers.

Jiří studied philosophy at the Charles University. He writes a blog about music and organizes benefit concerts.

Jiří Trtík is a recipient of 2nd prize (1st was not given) and Special Prize for The Best Czech Composition at the International Composition Competition Generace 2019 at the Janáček International Music Festival in Ostrava. He also received first-prize at the Cleveland Composers Guild Fifth Annual Collegiate Composition Competition 2018, and won the WCSMS 2018 Promising Young Composers Competition. In 2018, Jiří Trtík was honored to receive the 2018 Donald Erb Prize in Composition.

Jiří has earned his Master of Music at the Cleveland Institute of Music. He has also studied composition and conducting at the Prague Conservatory.

  • Black Facebook Icon